REXTRA Kereskedelmi Kft. (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 46., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-262973, adószám: 10437247-2-41, postai cím: 2000 Szentendre, Rózsa u. 16., a továbbiakban: „REXTRA” vagy „adatkezelő” ) elkötelezett az Ön személyiségi jogai védelme iránt.

 A jelen „Adatvédelmi- adatkezelési tájékoztató” ismerteti, a REXTRA hogyan kezeli az Ön személyes adatait, amikor termékeit és szolgáltatásait veszi igénybe. A REXTRA adatkezelései során mindig a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el.

 1. Adatkezelő

A cég elnevezése: REXTRA Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 87
Adószám: 10437247-2-41
Közösségi adószám: HU10437247
Cégjegyzék szám: 01-09-262973
Postai cím: 2000 Szentendre, Rózsa u. 16.
Ügyfélszolgálat: 2000 Szentendre, Rózsa u. 16.
Ügyfélszolgálat elérhetőség: H-P.: 8:00 – 15:00
Telefonos ügyfélszolgálat: 06 (26) 309-109
Mobil: 06 (20) 45-22222
Fax: 06 (26) 310-044

 

 1. Az adatkezelés jogalapja és célja

A REXTRA az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott célhoz kötöttség alapelvének megfelelően csak meghatározott célból, jogszerűen, tisztességesen, átláthatóan, megfelelő garanciák biztosítása mellett kezel személyes adatokat.

Az adatkezelő szolgáltatásai és termékei jellegéből adódóan, az adattakarékosság elvét szem előtt tartva, az alábbi táblázatban meghatározott személyes adatokat kezeli.

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja * Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama
webshop üzemeltetése, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása érintett hozzájárulása 6. cikk (1) a) kapcsolattartási adatok, így különösen: név, cím, e-mail cím, telefonszám, jelszó érintett regisztrációjának törléséig
hírlevél szolgáltatás érintett hozzájárulása 6. cikk (1) a) kapcsolattartási adatok, így különösen: név, e-mail cím érintett hozzájárulásának visszavonásáig, leiratkozásig
direkt marketing célból katalógus, más reklámanyagok küldése postai úton érintett hozzájárulása 6. cikk (1) a) kapcsolattartási adatok, így különösen: név, cím érintett hozzájárulásának visszavonásáig
értékesítési folyamatok lebonyolítása, ide értve a termékek kiszállítását futárszolgálat által szerződés teljesítése 6. cikk (1) b) és jogi kötelezettség teljesítése 6. cikk (1) c) kapcsolattartási adatok, így különösen: név, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám, szig. szám, adóazonosító 2000. évi C. törvény alapján bizonylatok megőrzése 8 évig
       
eszközök bérletére vonatkozó szerződés megkötése szerződés teljesítése 6. cikk (1) b) kapcsolattartási adatok, így különösen: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, szig.szám bérleti szerződés megszűnéséig
szerviz szolgáltatás szerződés teljesítése 6. cikk (1) b) kapcsolattartási adatok, így különösen: név, cím, telefonszám, e-mail cím szerviz időtartama
kitelepülések, kiállítások, rendezvények lebonyolításához szükséges regisztráció érintett hozzájárulása 6. cikk (1) a) kapcsolattartási adatok, így különösen: név, cím, telefonszám, e-mail cím rendezvény lebonyolításának időtartama
személy és vagyonvédelmi célból kamerarendszer üzemeltetése adatkezelő jogos érdeke 6. cikk (1) f) kép- és hangfelvétel 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) 31 § (2) szerint 3 munkanap

*Az adatkezelés jogalapja lehet:

 • az Ön hozzájárulása, amely hozzájárulást Ön bármely időpontban jogosult visszavonni (például hírlevélre való feliratkozás és arról való leiratkozás esetén)
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél (például Ön és az adatkezelő között létrejött adásvételi szerződés teljesítése)
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (például számviteli törvényeknek megfelelően bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése)
 • az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
 1. Adatok megőrzési ideje

Az adatkezelés kezdete az Ön első regisztrációja vagy első érdeklődése, megrendelése. Az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megszűnik az adatok adatkezelő általi törlésével (például a szerződés megszűnése esetén), vagy az Ön ez irányú kezdeményezésére (például regisztrációjának törlésével, hírlevélről történő leiratkozásával). A személyes adatokat az adatkezelő a korlátozott tárolhatóság alapelvének megfelelően nem őrzi meg hosszabb ideig, mint ami azoknak a céloknak a teljesítéséhez szükséges, amelyek érdekében a személyes adatokat gyűjtötte, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok értelmében azokat hosszabb ideig köteles megőrizni.

 1. Adatfeldolgozók

A REXTRA adatkezelőként csak olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak. Az adatkezelő adatbázisában tárolt személyes adatokat az alábbi adatfeldolgozóknak továbbítja vagy továbbíthatja:

 • Tárhelyszolgáltatók: Integrity Kft (Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 1132); Pannonset Kft (1117 Budapest, Fehérvári út 24. IV/1. )
 • Futárszolgálat kiszállítás céljából: Express One Hungary Kft. (1239 Budapest, Európa u. 12.); 
 • Felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, tranzakciók visszaigazolása, felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring monitoring céljából Novopayment Kft (1034 Budapest, Tímár utca 20. 4.em)
 • Minőségirányítási audit megfelelés céljából: EMT Első Magyar Tanúsító Zártkörűen Működő Zrt. (2040 Budaörs, Muskátli utca 3.)
 • Könyvizsgáló: Dr Domján Beatrix (1094. Budapest, Mihálkovics u. 12.)

 A REXTRA személyes adatokat nem továbbít az Európai Gazdasági Térségen kívüli államba.

 1. Érintettek jogai

A mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglaltak alapján Ön jogosult:

Adatainak hozzáféréshez

Az Ön kérelmére az adatkezelő visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, az érintetti jogairól, a felügyeleti hatósághoz való fordulás jogáról, valamint a profilalkotásról tájékoztatást ad. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában adja meg a kért tájékoztatást Önnek írásban.

Adatainak helyesbítéséhez

Az Ön kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kiegészíti a hiányos személyes adatokat.

Kérelem az érintett jogok gyakorlásához letölthető itt >> KÉRELEM

Adatok törléséhez, illetve zárolásához

Ön bizonyos esetekben jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. A regisztrált adatokat az adatkezelő kérelemre törli a rendszerből. Ez lehetséges egy e-mail küldésével a [email protected] címre, vagy postai úton egy levél küldésével. Az adatok törlése nem lehetséges, amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelelően az adatkezelés szükséges az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatainak kezelése elleni tiltakozáshoz

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön  jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen – így például a direkt marketing céljából történő elektronikus levelek vagy katalógusok küldése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az adatkezelő közötti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Adatkezelés korlátozásához

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását a következő esetekben: ha vitatja adatai pontosságát, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelőnek nem szabadna kezelni azokat de nem akarja, hogy törlésre kerüljenek, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Önnek szüksége van a jogi igények előterjesztéséhez, valamint, ha tiltakozott az adatkezelés ellen, de az adatkezelőnek ellenőriznie kell, hogy tovább szükséges-e folytatni azok kezelését.

 1. Cookie szabályzat

A “cookie-k” az internetböngésző által a számítógépen, mobil- vagy egyéb eszközön elhelyezett és tárolt kisméretű, szöveges fájlok. Az internetböngésző Önről olyan adatokat gyűjt, mint például böngészőjének típusa, operációs rendszere, a meglátogatott weboldalak, a látogatások időpontja, a megtekintett tartalom, a megtekintett reklámok és egyéb “clickstream”-adatok. A funkcionalitás biztosítása érdekében elhelyezett cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez, ezen cookie-k elfogadása nélkül nem garantálható a weboldal elvártaknak megfelelő működése. A cookie-k segítségével megállapítható a weboldal forgalma, beleértve a meglátogatott oldalakat, a látogatók számát és az általuk választott útvonalakat.

Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan harmadik fél – például közösségi oldal – által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld harmadik fél számára, amiket az később más weboldalakon való marketing hirdetések megjelenítésére használ fel.

Ön a számítógépén, mobil- vagy egyéb eszközén a cookie-kat manuálisan letilthatja vagy engedélyezheti. A legtöbb internetböngésző lehetőséget nyújt meghatározott cookie-k elfogadására vagy letiltására, illetve valamennyi cookie visszautasítására vagy törlésére. E funkció alkalmazásával kapcsolatban olvassa el saját webböngészőjének útmutatásait – a cookie-k korlátozása vagy letiltása azonban kedvezőtlen hatást gyakorol számos weboldal használhatóságára.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/bongeszesi-elozmenyek-sutik-es-tarolt-adatok-torle

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=hu_HU&locale=en_US

Windows: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 1. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője

Az adatvédelmi tisztviselő:

 • tájékoztat és szakmai tanácsod ad az adatkezelő, adatfeldolgozó részére az adatvédelmi jogi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban
 • ellenőrzi a GDPR, valamint az egyéb jogi rendelkezéseknek, továbbá a személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályzatoknak való megfelelést
 • szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi annak elvégzését
 • együttműködik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal
 • adatkezelésekkel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat.

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője elérhető: 2000 Szentendre, Rózsa u.16 címen, a  06-26-309-109 telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen.

 1. Jogorvoslatok

Abban a nem várt esetben, ha az érintett személyes adataival kapcsolatos jogok sérelmére kerülne sor, Ön jogosult:

 1. a)a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,[email protected], +361-3911400, naih.hu )

vagy

 1. b)keresettel bírósághoz fordulni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Infotörvény és a GDPR tartalmazza.

Amennyiben az adatkezelési szabályok megsértéséből eredően vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett el, Ön az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. A kártérítéshez való jog érvényesítése iránti igényt bírósági eljárás keretében kezdeményezheti.

Ön jogosult arra, hogy panaszának a  nevében történő benyújtásával, jogainak a nevében való gyakorlásával, valamint kártérítési jognak a nevében történő érvényesítésével olyan nonprofit jellegű szervet, szervezetet vagy egyesületet bízzon meg, amelyet valamely Magyarország jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek az alapszabályában rögzített céljai a közérdeket szolgálják, és amely az érintettek jogainak és szabadságainak a személyes adataik vonatkozásában biztosított védelme területén tevékenykedik.

 1. Alkalmazandó jogszabályok
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.)
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pénzmostv.)
 • a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.)
 1. Egyéb rendelkezések

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen „Adatvédelmi – adatkezelési tájékoztató” bármely időpontban történő megváltoztatására.

A www.medela.hu weboldalon található képek, leírások, tartalmak a REXTRA Kereskedelmi Kft. tulajdonát képzik, azok engedély nélküli felhasználása jogi következményeket von maga után!

Adatvédelmi tájékoztató (PDF)